REGULAMIN

1. Organizator

Konkurs jest organizowany przez SBC Saksa Oy, Aleksanterinkatu 26A/2, 15140 Lahti, Finlandia, NIP: FI27041101-1.

 (zwany dalej „Organizatorem”).

 

2. Prawo do uczestnictwa

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i zamieszkują na stałe w Polsce, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

Pracownicy firm lub mieszkających z nimi osób, które uczestniczyły w projektowaniu, wdrażaniu lub aranżacji tego konkursu, nie mogą brać udziału w nim udziału.

 

3. Nagrody

Nagrodą są spodnie, znajdujące się na stronie internetowej freddypolska.pl. Informacja, który model spodni i jaka ilość będzie nagrodą, będzie zawarta w poście informującym o konkursie udostępnionym na Instagramie lub Facebooku.

Warunki przystąpienia do konkursu będą zawsze zawarte w poście na Instagramie lub Facebooku.

 

4. Wybór zwycięzcy i ogłoszenie

Zwycięzca zostanie wybrany przez komisję.

Organizator opublikuje imię zwycięzcy na Facebooku lub Instagramie i osobiście powiadomi zwycięzcę za pośrednictwem prywatnej wiadomości na Facebooku lub Instagramie najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od zakończenia konkursu. W związku z tym zwycięzca musi podać organizatorowi swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz adres do dostawy. Jeśli Organizator nie dotrze do zwycięzcy lub zwycięzca nie poda swoich danych kontaktowych w ciągu 2 tygodni od kontaktu Organizatora, zostanie wylosowany nowy zwycięzca. Nagroda zostanie wysłana niezwłocznie po uzyskaniu danych od zwycięzcy, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od uzyskania tych danych.

 

5. Dane osobowe

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe podane przez uczestnika zostaną wykorzystane wyłącznie do celów związanych z organizacją oraz wręczeniem nagrody. Szczegółowe informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Informacje przekazane przez uczestnika nie będą wykorzystywane ani ujawniane do celów marketingu bezpośredniego bez wyraźnej zgody uczestnika. Administratorem danych jest Organizator konkursu.

 

6. Odpowiedzialność Organizatora

Zdobywca nagrody zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności i kosztów poniesionych lub rzekomo poniesionych w wyniku uczestnictwa w konkursie. Zwycięzca konkursu zwalnia również Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności związanej z dalszym użytkowaniem lub wadami nagrody oraz wszelką odpowiedzialnością za szkody powstałe w wyniku lub w związku z udziałem, odkupieniem lub naturalnym zużyciem tej nagrody. Zwolnienie to nie narusza jednak praw konsumenta wynikających z ustawy o ochronie konsumentów. Odpowiedzialność Organizatora w stosunku do Uczestników nie może przekroczyć wartości nagrody wymienionej w niniejszym Regulaminie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które z przyczyn technicznych nie zostały otrzymane lub brakuje identyfikatorów lub informacji kontaktowych. Organizator ma prawo odwołać konkurs z powodu siły wyższej lub innego zdarzenia niezależnego od Organizatora.

 

7. Instagram i Facebook

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, rekomendowany ani zarządzany przez Instagram, Facebook ani podobne media. Uczestnicy zobowiązują się zwolnić Instagram i Facebook ze wszystkich obowiązków i roszczeń związanych z konkursem. Uczestnik przekaże swoje informacje tylko organizatorowi, a nie Instagramowi, Facebookowi ani podobnym mediom.

 

8. Postanowienia końcowe

Uczestnicząc w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu i wszelkich decyzji podjętych przez Organizatora dotyczących ich interpretacji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się również przestrzegać warunków kanału uczestnictwa (Instagram i Facebook).

Organizator może odrzucić każde zgłoszenie według własnego uznania. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego zgłoszenia, które jest niepoprawne lub niezgodne z niniejszym Regulaminem, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestnika. Organizator ma prawo odrzucić każdego uczestnika, który jest podejrzany o wykorzystanie nieuczciwych środków uczestnictwa.

W przypadku błędu drukarskiego lub innego błędu w materiałach promocyjnych związanych z konkursem Organizator, partnerzy promocyjni lub podmioty stowarzyszone z powyższych stron nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje takiego błędu.

Wszelkie informacje nie zawarte w niniejszym regulaminie będą znajdować się w postach informujących o konkursie, na Instagramie lub Facebooku.