REGULAMIN

1. Postanowienia ogólne

Konkurs jest organizowany przez SBC Saksa Oy, Aleksanterinkatu 26A/2, 15140 Lahti, Finlandia, NIP: FI27041101-1.

 (zwany dalej „Organizatorem”).

Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

„Uczestnik” na potrzeby niniejszego Regulaminu oznacza osobę, która zgłasza swój udział w Konkursie.

 

2. Prawo do uczestnictwa

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i zamieszkują na stałe w Polsce, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

Ponadto w Konkursie mogą brać udział tylko osoby, które posiadają swoje aktywne konto na Facebooku lub Instagramie i prowadzone jest zgodnie z regulaminem w/w Serwisów. Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe, zgodne z rzeczywistością oraz z regulaminem. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik potwierdza, że dane podane podczas rejestracji na Facebooku i Instagramie są prawdziwe. 

Pracownicy firmy, mieszkające z nimi osoby lub członkowie ich rodzin, nie mogą brać udziału w Konkursie. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

Wzięcie udziału w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.

W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich ani z wykorzystaniem wielu kont.

 

3. Nagrody

Nagrodą są spodnie, znajdujące się na stronie internetowej freddypolska.pl. Informacja, który model spodni i jaka ilość będzie nagrodą, będzie zawarta w poście informującym o konkursie udostępnionym na Instagramie lub Facebooku.

Warunki przystąpienia do konkursu będą zawsze zawarte w poście na Instagramie lub Facebooku.

 

4. Wybór zwycięzcy i ogłoszenie

Zwycięzca zostanie wybrany przez komisję.

Organizator opublikuje imię zwycięzcy na Facebooku lub Instagramie i osobiście powiadomi zwycięzcę za pośrednictwem prywatnej wiadomości na Facebooku lub Instagramie najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od zakończenia konkursu. W związku z tym zwycięzca musi podać organizatorowi swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz adres do dostawy. Jeśli Organizator nie dotrze do zwycięzcy lub zwycięzca nie poda swoich danych kontaktowych w ciągu 2 tygodni od kontaktu Organizatora, zostanie wylosowany nowy zwycięzca. Nagroda zostanie wysłana niezwłocznie po uzyskaniu danych od zwycięzcy, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od uzyskania tych danych.

 

5. Dane osobowe

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe podane przez uczestnika zostaną wykorzystane wyłącznie do celów związanych z organizacją oraz wręczeniem nagrody. Szczegółowe informacje znajdują się w naszej polityce prywatności. Informacje przekazane przez uczestnika nie będą wykorzystywane ani ujawniane do celów marketingu bezpośredniego bez wyraźnej zgody uczestnika. Administratorem danych jest Organizator konkursu. Dane zwycięzcy zostaną usunięte niezwłocznie po wysłaniu i dostarczeniu nagrody. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wydania Nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 

6. Odpowiedzialność Organizatora

Zdobywca nagrody zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności i kosztów poniesionych lub rzekomo poniesionych w wyniku uczestnictwa w konkursie. Zwycięzca konkursu zwalnia również Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności związanej z dalszym użytkowaniem lub wadami nagrody oraz wszelką odpowiedzialnością za szkody powstałe w wyniku lub w związku z udziałem, odkupieniem lub naturalnym zużyciem tej nagrody. Zwolnienie to nie narusza jednak praw konsumenta wynikających z ustawy o ochronie konsumentów. Odpowiedzialność Organizatora w stosunku do Uczestników nie może przekroczyć wartości nagrody wymienionej w niniejszym Regulaminie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które z przyczyn technicznych nie zostały otrzymane lub brakuje identyfikatorów lub informacji kontaktowych. Organizator ma prawo odwołać konkurs z powodu siły wyższej lub innego zdarzenia niezależnego od Organizatora.

 

7. Instagram i Facebook

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, rekomendowany ani zarządzany przez Instagram, Facebook ani podobne media. Uczestnicy zobowiązują się zwolnić Instagram i Facebook ze wszystkich obowiązków i roszczeń związanych z konkursem. Uczestnik przekaże swoje informacje tylko organizatorowi, a nie Instagramowi, Facebookowi ani podobnym mediom.

 

8. Postanowienia końcowe

Uczestnicząc w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu i wszelkich decyzji podjętych przez Organizatora dotyczących ich interpretacji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się również przestrzegać warunków kanału uczestnictwa (Instagram i Facebook).

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego zgłoszenia, które jest niepoprawne lub niezgodne z niniejszym Regulaminem, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestnika. Organizator ma prawo odrzucić każdego uczestnika, który jest podejrzany o wykorzystanie nieuczciwych środków uczestnictwa. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania Nagrody w sytuacji gdy w trakcie potwierdzania danych Uczestnika okaże się, że podane przez niego dane są niezgodne z rzeczywistością lub Regulaminem. W szczególności, w Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby posiadające konto na Facebooku lub Instagramie zawierające wymyślone, nieprawdziwe nazwy użytkownika, podszywające się pod innych użytkowników, obraźliwe lub sprzeczne z zasadami serwisu.

W przypadku błędu drukarskiego lub innego błędu w materiałach promocyjnych związanych z konkursem Organizator, partnerzy promocyjni lub podmioty stowarzyszone z powyższych stron nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje takiego błędu.

Wszelkie informacje nie zawarte w niniejszym regulaminie będą znajdować się w postach informujących o konkursie, na Instagramie lub Facebooku.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.